ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ο κανονισμός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture» ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης μνημείων.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:
1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή
Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή έχει διετή θητεία, είναι εννεαμελής και συγκροτείται από εφτά (7) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο φορέα και κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ και της συνολικής συμμετοχής τους στο Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:
-Τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
- Δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
- Δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΕΔΕ θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση
εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Ε.Δ.Ε. μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
- Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Ε.Δ.Ε..
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Ε.Δ.Ε..
3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ και της Ε.Δ.Ε.. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ και την Ε.Δ.Ε.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση.
δ) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
ε) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.
στ) Προτείνει στην ΕΔΕ τους διδάσκοντες μαθημάτων μεταξύ του διδακτικού προσωπικού των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, καθώς και τους επισκέπτες Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
ζ) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ..
η) Ασκεί όποια άλλη αρμοδιότητα προκύπτει από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
To ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών: α) Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίων της της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής β) Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου γ) Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
Το ΔΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί κατά 80% διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα τμήματα και 20% από άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10.
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ έτος προσδιορίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από την ΕΔΕ και μπορεί να μην συμπληρωθεί εάν το επίπεδο των υποψηφίων δεν κρίνεται κατάλληλο. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων προσδιορίζεται περίπου 7/1.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Απρίλιο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 5%.
- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας (Γ2) σε ποσοστό 5%.
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%.
- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%.
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
- Προφορική συνέντευξη και εξέταση σε ποσοστό 30%.
- Απόδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 35%.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Ε.Δ.Ε.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης και οκτώ (8) εξάμηνα μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές αλλά και για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την παράταση των σπουδών είναι απαραίτητη αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν π.χ.
αδυνατούν διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια να μεταβούν στην Αθήνα για λόγους ανωτέρας βίας ή και οικονομικούς λόγους και έως το 35% των μαθημάτων (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017)
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και γίνονται στην ελληνική γλώσσα –εκτός από την περίπτωση αλλοδαπού επισκέπτη ομιλητή–, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής:
Το ΠΜΣ συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες:
1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα,
2. τα θέματα σχεδιασμού,
3. το διεπιστημονικό σεμινάριο και
4. τη μεταπτυχιακή εργασία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα των μαθημάτων οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες. Ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα επιλέγει τα απαιτούμενα μαθήματα ανά εξάμηνο. Τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα (Διαχείριση Μνημείων 1 και Διαχείριση Μνημείων 2) προσφέρονται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών αντίστοιχα, ενώ τα μαθήματα επιλογής ως εξής:
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Διαχείριση Μνημείων 1
Εξετάζονται ζητήματα διαχείρισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων από τη σκοπιά του διαχειριστή ενός έργου. Η οργάνωση του έργου
2. Διαχείριση Μνημείων 2
Εξετάζονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, λειτουργίας μνημείων, των νομικών και αναπτυξιακών παραμέτρων.
Επιλεγόμενα μαθήματα
Τα επιλεγόμενα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες
Α. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό:
1. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 1
Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας.
2. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 2
Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της βυζαντινής, μεσαιωνικής και μεταβυζαντινής περιόδου.
3. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 3
Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της νεώτερης και σύγχρονης εποχής.
4. Ειδικά Θέματα στην Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό. Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό προσεγγίζονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την αρχαιολογία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό.
Β. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων:
1. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 1
Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης αρχαίων μνημείων και συναφών αρχαιολογικών χώρων.
2. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 2
Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης βυζαντινών, μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών μνημείων και συναφών αρχαιολογικών χώρων.
3. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 3
Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων και αστικών συνόλων.
4. Ειδικά Θέματα στην αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων. Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό επιλέγονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική ανάδειξη, τη διαχείριση χώρων και μνημείων.
Γ. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες:
1. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 1
Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής επικοινωνίας και τεχνολογίας.
2. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 2
Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης και κοινωνιολογικά θέματα, που σχετίζονται με τον πολιτισμό.
3. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 3
Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
4. Ειδικά Θέματα στην ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και στις νέες τεχνολογίες
Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό επιλέγονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και τις νέες τεχνολογίες.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τα θέματα Σχεδιασμού αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα του ΠΜΣ. Μέσα από αυτά ο μεταπτυχιακός σπουδαστής διδάσκεται και δοκιμάζει τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε συγκεκριμένα προβλήματα σχεδιασμού, τα οποία συνδυάζουν την προβληματική της πολεοδομικής ανάπτυξης και της αρχαιολογικής διαχείρισης μνημείων. Η θεματολογία ορίζεται κάθε φορά από τους αντίστοιχους διδάσκοντες και είναι συναφής με τους στόχους του ΠΜΣ.
Κάθε σπουδαστής πρέπει να συμμετάσχει σε δύο Θέματα. Το πρώτο εντάσσεται στο πρόγραμμα του τρίτου εξαμήνου σπουδών, με 6 Π.Μ., το δεύτερο οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών (6 Π.Μ.).
Στα Θέματα Σχεδιασμού είναι δυνατόν να συμμετέχουν και καθηγητές και φοιτητές από άλλα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Αντίστοιχα μπορεί ο φοιτητής του ΠΜΣ να συμμετάσχει σε εντατικό θέμα σχεδιασμού στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα καταγράφοντας τις ανάλογες Π.Μ.
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Στο Διεπιστημονικό Σεμινάριο προσφέρεται σε τέσσερα εξάμηνα (6 Π.Μ. x 4 εξάμηνα). Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται επίκαιροι επιστημονικοί/ερευνητικοί προβληματισμοί σχετικά με την Αρχαιολογία και τα μνημεία, την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία, την Πολιτισμική τεχνολογία, καθώς και τη συνεργασία των κλάδων αυτών στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος. Το Σεμινάριο αποσκοπεί ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδημαϊκού διαλόγου μέσα από διαλέξεις και επιστημονικές ημερίδες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη και συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Στη θεματική του εντάσσονται τα παρακάτω αντικείμενα:
(α) η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα (νέα δημοσιεύματα, αποτελέσματα ερευνών, νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις),
(β) η ελληνική επιστημονική επικαιρότητα,
(γ) πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί το επιστέγασμα των μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή και την απόδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισε από το ΠΜΣ. Η ΜΕ μπορεί να είναι ερευνητική ή σχεδιαστική. Πιο συγκεκριμένα ο μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει είτε ερευνητική εργασία, όπου είναι απαραίτητο να συμβάλει στην έρευνα, προσκομίζοντας νέα στοιχεία στο θέμα της επιλογής του είτε να αναλάβει σχεδιαστική εργασία, όπου με ικανό αριθμό σχεδίων θα τεκμηριώνει την πρόταση του σε σχέση με το θέμα που έχει αναλάβει. Η μεταπτυχιακή εργασία αναλαμβάνεται, εφόσον ο μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια έχει πιστωθεί με τουλάχιστον 52 Π.Μ., στο τρίτο εξάμηνο κατά το οποίο γίνεται ο
αρχικός σχεδιασμός και υποβάλλεται προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζεται προφορικά (12 Π.Μ.) και ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών (18 Π.Μ.) με την υποβολή του γραπτού κειμένου.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για την απόκτηση του ΔΜΣ ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες, 30 ανά εξάμηνο ως ακολούθως:
(α) Επτά (7) Μεταπτυχιακά Μαθήματα: δύο (2) υποχρεωτικά στα δύο πρώτα εξάμηνα (από 12 Π.Μ.) και πέντε μαθήματα επιλογής [δύο στο πρώτο, δύο στο δεύτερο και ένα στο τρίτο εξάμηνο, με ένα μάθημα τουλάχιστον υποχρεωτικά από κάθε θεματική ενότητα: 5Χ6 = 30 Π.Μ. (μαθήματα επιλογής)].
(β) Δύο (2) Θέματα Σχεδιασμού, ένα στο τρίτο και ένα στο τέταρτο εξάμηνο: 6Χ2 = 12 Π.Μ.
(γ) Συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Σεμινάριο, που διατρέχει όλο το ΠΜΣ (και στα τέσσερα εξάμηνα, 6 Π.Μ. ανά εξάμηνο): 6 Χ4=24 Π.Μ.
(δ) Μεταπτυχιακή εργασία: 12 Π.Μ. στο τρίτο εξάμηνο και 18 Π.Μ. στο τέταρτο εξάμηνο= 30 Π.Μ.
Η δομή του Προγράμματος Σπουδών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α΄ εξάμηνο
Β΄ εξάμηνο
Διαχείριση Μνημείων 1
(12 Π.Μ.)
Λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
-Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 1
-Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 3
-Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 1
-Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 3
-Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 1
-Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 3
Διαχείριση Μνημείων 2
(12 Π.Μ.)
Λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
-Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 2
- Ειδικά Θέματα στην Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό
-Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 2
-Ειδικά Θέματα στην Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων
-Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 2
- Ειδικά Θέματα στην Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες
Μάθημα Επιλογής 1
(6Π.Μ.)
Μάθημα Επιλογής 1
(6Π.Μ.)
Μάθημα Επιλογής 2
(6 Π.Μ.)
Μάθημα Επιλογής 2
(6 Π.Μ.)
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 1 (6 Π.Μ.)
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2 (6 Π.Μ.)
Σύνολο: 30 Π.Μ.
Σύνολο: 30 Π.Μ.
Γ΄ εξάμηνο
Δ΄ εξάμηνο
Θέμα Σχεδιασμού 1 (6 Π.Μ.)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 1 (12 Π.Μ.)(Master’s thesis)
Θέμα Σχεδιασμού 2 (6 Π.Μ.)
Μεταπτυχιακή εργασία 2 (Master’s thesis) (18 Π.Μ.)
Μάθημα Επιλογής 1
(6Π.Μ.)
Και πιο συνοπτικά εδώ:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διδ. ώρες
ECTS
Διαχείριση Μνημείων 1
4
12
Διεπιστημονικό Σεμινάριο
2
6
Μαθήματα Επιλογής
Μάθημα επιλογής 1
2
6
Μάθημα επιλογής 2
2
6
Σύνολο
10
30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διδ. ώρες
ECTS
Διαχείριση Μνημείων 2
4
12
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 2
2
6
Λίστα επιλεγόμενων μαθημάτων
-Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 1
-Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 3
-Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 1
-Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 3
-Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 1
-Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 3
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 3 (6 Π.Μ.)
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 4 (6 Π.Μ.)
Σύνολο: 30 Π.Μ.
Σύνολο: 30 Π.Μ.
Μαθήματα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής 3
2
6
Μάθημα Επιλογής 4
2
6
Σύνολο
10
30
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διδ. ώρες
ECTS
Μεταπτυχιακή Εργασία 1
12
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 3
2
6
Θέμα Σχεδιασμού 1
2
6
Μαθήματα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής 5
2
6
Σύνολο
6
30
Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Μαθήματα Υποχρεωτικά
12
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 4
2
6
Θέμα Σχεδιασμού 2
2
6
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
18
Σύνολο
4
30
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η
βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει 3 φορές στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του συνεργαζόμενων τμημάτων, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).
Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων.
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα ή διδάσκοντες του ΠΜΣ.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σε σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.
3. Η Ε.Δ.Ε., μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα του κοινοποιούνται.
7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ και Προέδρου της Ε.Δ.Ε. ή του Αναπληρωτή του, και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».
8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
11.Η Ε.Δ.Ε. δύναται να δίνει υποτροφίες αριστείας ή ανταποδοτικές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της.
12. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ δύναται να συνδυαστεί με το πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α..
3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).
5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).